Privātuma politika

Sākums / Par mums / Privātuma politika

SIA “Saules aptieka” Personas datu apstrādes politika

Lai klientiem sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, SIA “Saules aptieka” ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām. Šī Personas datu apstrādes politika (turpmāk – Politika) skaidro, kā SIA “Saules aptieka” apstrādā fizisko personu datus, nosaka datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.
SIA “Saules aptieka” kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu, ārstniecības likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Saules aptieka” piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. SIA “Saules aptieka” aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis – SIA “Saules aptieka”, vienotās reģistrācijas Nr.LV40003373494, juridiskā adrese: O. Vācieša iela 13, Rīga, LV1004.
Kontaktinformācija, lai sazinātos par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību e-pasts: datuspecialists@saulesaptieka.lv Izmantojot šo elektroniskā pasta adresi vai vēršoties SIA “Saules aptieka” juridiskajā adresē, iespējams uzdot jautājumu par SIA “Saules aptieka” veikto personas datu apstrādi un aizsardzību. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt atbilstoši šeit noteiktajai kārtībai un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Personas datu iegūšana un apstrāde

SIA “Saules aptieka” pamatā iegūst personas datus no datu subjekta, sniedzot farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus, vai no sadarbības partneriem, valsts iestādēm vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. SIA “Saules aptieka” iegūst personas datus arī caur SIA “Saules aptieka” interneta vietni: www.saulesaptieka.lv. Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti papīra vai elektroniskā formātā. Personas datu apstrādi veic pilnvaroti SIA “Saules aptieka” darbinieki, kā arī SIA “Saules aptieka” apstrādātāji, ar kuriem ir noslēgts atbilstošs līgums. Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai SIA “Saules aptieka” varētu sniegt klientiem farmaceitisko aprūpi, izpildītu kādu no normatīvajos aktos tai noteiktajiem pienākumiem vai tiesībām.

Lai SIA “Saules aptieka” nodrošinātu farmaceitisko aprūpi klientiem, var būt nepieciešams veikt arī īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

SIA “Saules aptieka” piemēro Politiku privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Klientiem:

fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un citiem pakalpojumu lietotājiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA “Saules aptieka” jebkādu informāciju;

darbiniekiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

interneta aptiekas un uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem.

Personas datu apstrādes nolūki / mērķi, tiesiskie pamati un principi

SIA “Saules Aptieka” personas datu apstrādei veic šādiem mērķiem tikai tad, ja pastāv tiesiskais pamats to darīt:

Farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai (t.sk. sniedzot pakalpojumus digitālajā vidē) – pakalpojumu sniegšanai, preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), aptiekas piedāvātā sortimenta un pakalpojumu uzlabošanai, attīstībai un reklamēšanai (t.sk. nodrošinot komerciālu paziņojumu nosūtīšanu līdz brīdim, kamēr spēkā ir klienta piekrišana); saziņai ar klientiem; klientu aptauju veikšanai.

Farmaceitiskās aprūpes plānošanai un analītikai – statistikai un biznesa analīzei;

plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai.

Efektīvai uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai, tai skaitā sabiedrības informēšanai par uzņēmuma darbu; klientu iebildumu izskatīšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes sekmēšanai; norēķinu administrēšanai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai; nodrošinot informācijas sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Īpašuma aizsardzībai un personu drošībai SIA “Saules aptieka” aptiekās noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai var tikt veikta videonovērošana. “Saules aptieka” aptiekā Duntes ielā 19a apkalpo klientus telpās, kur ir izvietotas videonovērošanas kameras. Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas. Videonovērošana tiek veikta bez audio ieraksta un ieraksts tiek saglabāts līdz 45 dienām. Datu subjekta pieprasījumus par minēto videonovērošanu nepieciešams iesniegt pārzinim SIA “Skai Pluss” uz e-pastu: datuspecialists@skyandmore.lv.

Personāla vadībai – attiecībā uz potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem personāla atlases un vadības procesu nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “Saules aptieka” apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu izpildei – SIA “Saules aptieka” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, tai skaitā farmaceitiskās aprūpes sniegšanai;

saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai īstenotu no SIA “Saules aptieka” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas leģitīmās (likumīgās) intereses.

Datu aizsardzības principi

SIA “Saules aptieka” apstrādā personas datus:

likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

tikai tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

saglabājot personas datus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādiem tie apstrādāti;

informējot klientus, kāpēc ir nepieciešama personas datu apstrāde.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Saules aptieka” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

✓ ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Atsevišķos gadījumos SIA “Saules aptieka” saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto statistiskiem mērķiem. Laika periods, cik ilgi SIA “Saules aptieka” saglabās personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī nodrošinot datu saglabāšanas prasības saskaņā normatīvajiem aktiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Saules aptieka” nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no SIA “Saules aptieka”.

Personas datu aizsardzība

SIA “Saules aptieka” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “Saules aptieka” izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. SIA “Saules aptieka” rūpīgi izvērtē visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “Saules aptieka” vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī nosaka, lai pakalpojuma sniedzēji (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “Saules aptieka” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Datu subjekta tiesības

Tiesības tikt informētam par to, kāpēc SIA “Saules aptieka” apstrādā personas datus.

Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus SIA “Saules aptieka” par konkrēto klientu saglabā. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

Tiesības labot datus. Klientam ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Tiesības uz datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Klientam ir tiesības lūgt dzēst savus personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Mēs ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja mums būs pienākums saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Tiesības ierobežot datu apstrādi. Klientam atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.

Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar klienta (datu subjekta) piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, klientam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iebilst. Klients var iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

Personas datu aizsardzības pārkāpumi, sūdzības un komentāri

Datu aizsardzības pārkāpums
Ja Jums ir bažas par to, kā mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, vai Jūs domājiet, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no SIA “Saules aptieka”, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar SIA “Saules aptieka” datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz SIA “Saules aptieka” e-pastu: datuspecialists@saulesaptieka.lv, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, SIA “Saules aptieka” paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, vai informācija tiks publiskota SIA “Saules aptieka” mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, kā arī nodrošinās informācijas sniegšanu Datu valsts inspekcijai.

Sūdzības un komentāri
Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā SIA “Saules aptieka” apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt uz e-pastu: datuspecialists@saulesaptieka.lv. Ja Jūs joprojām neesiet apmierināts ar to, kā SIA “Saules aptieka” izskata Jūsu sūdzību par veikto personas datu apstrādi, Jūs variet kontaktēties ar: Datu valsts inspekciju, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67 22 31 31; Fakss: +371 67 22 35 56; E-pasts: info@dvi.gov.lv.

Izmaiņas Politikā
SIA “Saules Aptieka” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā Politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.saulesaptieka.lv, kā arī izvietotas SIA “Saules aptieka” telpās.

Šis dokuments pēdējo reizi aktualizēts 2019.gada 21.janvārī.

Mūsu vietne izmanto sīkfailus un tādējādi apkopojot informāciju par jūsu apmeklējumu, lai uzlabotu mūsu vietni (analizējot). Lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politikas lapu, lai iegūtu sīkāku informāciju, vai piekrītiet, noklikšķinot uz pogas "PIEŅEMT VISAS SĪKDATNES".

SĪKDATŅU IESTATĪJUMI

Zemāk jūs varat izvēlēties, kāda veida sīkdatbes jūs atļaujat atrodoties šajā vietnē. Lai saglabātu savu izvēli, noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt sīkdatņu iestatījumus".

Obligātās sīkdatnesŠīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne korekti darbotos un attēlotos Jūsu ierīcē, tāpēc šī veida sīkdatnes nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas kā atbilde uz jūsu veiktajām darbībām, kas ir pieprasījums pēc pakalpojumiem, piemēram, jūsu privātuma iestatījumu saglabāšana, pieteikšanās formu aizpildīšana vai sesijas nodrošināšana. Jūs varat iestatīt, lai jūsu pārlūkprogramma bloķētu vai brīdinātu par šīm sīkdatnēm.

Analītikas sīkdatnesŠīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumu un datu plūsmu avotus. Šīs sīkdatnes palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir vispopulārākās un kuras mazāk populāras, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē. Visa šo sīkdatņu apkopotā informācija ir anonīma. Ja jūs neatļaujat šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni.

Sociālo mediju sīkdatnesMūsu vietne ievieto sociālo mediju sīkdatnes, lai parādītu trešo pušu saturu, piemēram, Facebook, Twitter, Pinterest un YouTube . Šīs sīkdatnes var izsekot jūsu personas datus.

Reklāmas sīkdatnesMūsu vietne ievieto reklāmas sīkdatnes, lai parādītu jums trešo pušu reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm. Šīs sīkdatnes var izsekot jūsu personas datus.

CitiMūsu vietne ievieto trešo pušu sīkdatnes no citiem trešo pušu pakalpojumiem, kas nav analītiski, sociālie mediji vai reklāma. Piemēram, mūsu atrašanās vietas karte.